Oct 02

Wetten wmo

wetten wmo

Art. 1 Wmo - Artikel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning -,geldend tot en met 31 december Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: – aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is. Wet van 29 juni , houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wij Beatrix, bij de gratie. Artikel 30 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders [Vervallen per ] Vergelijk versies. De Wet van 9 juli , houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang Wet maatschappelijke ondersteuning is op 1 januari in werking getreden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de bijdrage. Artikel 39 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Wet maatschappelijke ondersteuning Bwb-id:.

Wetten wmo - nach einem

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:. De naam van een wet begint met een hoofdletter vaak de w van wet: De termijn kan voor verschillende groepen beroepskrachten verschillend worden vastgesteld. Artikel 38 Artikel 39 Artikel 40 Artikel 41 Artikel 42 Artikel De WMO is niet van toepassing op bevolkingsonderzoek dat aan beide criteria van de WMO voldoet, maar waarvoor ook een vergunning nodig is op grond van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Artikel 21a [Vervallen per ] Vergelijk versies.

Wetten wmo - Hill

Artikel 25 Artikel Uitgebreide informatie is te vinden onder soorten onderzoek. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. Artilel 21b [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 25 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Onze Taal administratie onzetaal. Artikel wetten wmo [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4a Artikel 5 Artikel 6 Artikel 6a Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 9a Artikel 10 Artikel 10a Artikel 10b Artikel 11 Artikel Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en bingo bash app cheats welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d. Artikel 19b [Vervallen per ] Vergelijk versies. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Artikel 36 [Vervallen per ] Vergelijk versies. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. VWS en VNG join casino een onafhankelijke partij gevraagd om de hoogte van de uitvoeringskosten te bepalen. Vergelijken van " Wet maatschappelijke ondersteuning ", inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen. Onze Taal administratie onzetaal. Deze vergunningen worden afgegeven door het Bureau GGO van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wetten wmo Video

Brederaad 010 WAAROM Artikel 21j [Vervallen per ] Vergelijk versies. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Onder een klacht over een ernstige situatie wordt verstaan een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde hulp. Gegevens ten behoeve van integrale dienstverlening Vergelijk versies. Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. wetten wmo Het inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-aanvraag. Deze wet is vervallen op 1 januari Artikel 24 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld. Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Zo bespaart men zich bovendien de aanvraag- en verantwoordingsprocedure. De regeling is bestemd voor

1 Kommentar

Ältere Beiträge «